Ejby Medborgerhus
Gemsevej 19 • 4623 Lille Skensved
Følg os på Facebook
Ejby If
Ejby Medborgerhus
Følg os på Facebook
Følg os på Facebook

FORSLAG TIL

Vedtægter for Ejby Medborgerhus

 

 

 

Vedtægter for afdelingen ”Ejby Medborgerhus” under Ejby Idrætsforening (EIF)

 

 

 

§ 1. Navn og formål:

1.1Afdelingens navn er: Ejby Medborgerhus og den har hjemsted på adressen Gemsevej 19, Ejby, 4623 Ll. Skensved.

1.2Afdelingens formål er at administrere Ejby Medborgerhus som et kulturelt møde- og samlingssted samt afholde folkeoplysende aktiviteter, som fremmer det enkelte medlems og fællesskabets sundhed og trivsel.

 

§ 2. Tilhørsforhold

2.1 ”Ejby Medborgerhus” er en afdeling under EIF og er derfor underlagt de til enhver tid gældende vedtægter for Ejby Idrætsforening.

 

§ 3. Medlemskab

3.1 Enhver borger, der kan godkende foreningens vedtægter, kan optages enten som aktiv eller som bidragydende medlem. Ved bidragydende medlem forstås instruktører, valgte medlemmer og passive medlemmer.

3.2 Indmeldelse med oplysning om fødselsdata skal ske skriftlig til afdelingens kasserer, og medlemskab oppebæres for et kalenderår ad gangen. Adresseændring skal meddeles til afdelingens kasserer senest 14 dage efter flytning.

3.3 Medlemskontingent betales til afdelingen efter de af afdelingsbestyrelsen/

-generalforsamlingen trufne beslutninger.

3.4 Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.

3.5 Ethvert medlem er pligtig at rette sig efter regler fastsat af foreningen, afdelingerne eller udvalg.

3.6 Et medlem kan af afdelingens bestyrelse udelukkes i et nærmere fastsat tidsrum. Eventuel udelukkelse kan indankes for hovedbestyrelsen.

 

§ 4. Generalforsamling

4.1 Afdelingen afholder senest 4 uger før EIF’s ordinære hovedgeneralforsamling en afdelingsgeneralforsamling, som er afdelingens øverste myndighed.

Indvarsling af afdelingsgeneralforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved opslag i klubhusene, Ejby Medborgerhus, Ejbyhallen og ved offentliggørelse på Ejby IF’s hjemmeside.

4.2 Forslag fra medlemmerne til behandling på afdelingsgeneralforsamlingen skal skriftligt være afdelingens formand i hænde mindst 8 dage inden generalforsamlin-gen, og kan på opfordring udleveres inden generalforsamlingen.

 

4.3 Afdelingsgeneralforsamlingen afvikles i øvrigt som følger:

·       Valg af dirigent.

·       Valg af referent.

·       Valg af stemmetæller.

·       Afdelingsformandens beretning.

·       Afdelingskassereren fremlægger et af EIF’s revisorer revideret regnskab for perioden 1/1 – 31/12 til godkendelse.

·       Afdelingskassereren fremlægger budgetforslag for det igangværende regnskabsår, samt forslag til afdelingskontingent for den næste sæson.

·       Behandling af indkomne forslag.

·       Valg af afdelingsbestyrelse   i.h.t. § 5.1.

·       Andre valg, herunder evt. kritiske bilagskontrollanter

·       Eventuelt

 

4.4 Stemmeberettiget og valgbar er ethvert medlem af afdelingen, som er fyldt 16 år, og som ikke er i restance. Medlemmer under 16 år kan lade sig repræsentere af en forælder eller værge. Formand og kasserer skal dog være personligt myndige.

Afdelingsgeneralforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal, ligesom dens beslutning træffes ved simpelt stemmeflertal, dog kræver vedtægtsændringer mindst 2/3 flertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§ 5.Bestyrelsen

5.1 Afdelingsbestyrelsen består af mindst 5 medlemmer:

·       Formand

·       Kasserer

·       Sekretær

·       2-4 menige medlemmer

·       Suppleanter

Formand og sekretær vælges for 2 år ad gangen på ulige årstal. Kasserer vælges for 2 år ad gangen på lige årstal. De menige medlemmer vælges på skift for en 2-årig periode. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

5.2 Afdelingen ledes af afdelingsbestyrelsen, som er ansvarlig for afdelingens økonomi og drift, dog jfr. hovedforeningens § 17.4, (Hovedbestyrelsen har påtaleret over for afdelingernes budgetter), og afdelingskassereren er ansvarlig for de regnskabsmæssige opgaver.

5.3 Afdelingens regnskab og budget fremsendes til hovedforeningen senest 8 dage efter afdelingsgeneralforsamlingen.

5.4 Afdelingsbestyrelse/-generalforsamling afgør hvilke organisationer, afdelingen skal være tilsluttet.

5.5 Afdelingsbestyrelsen kan oprette diverse nødvendige udvalg.

5.6. Formand og kasserer tegner foreningen.

5.7. Der føres referat over de vedtagne beslutninger.

 

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling

6.1 Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling skal afholdes, når flertallet af afdelingsbestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst ¼ af afdelingens medlemmer over 16 år stiller skriftligt krav herom med angivelse af forslag, der ønskes behandlet.

6.2 Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget. Indvarsling af ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling sker af afdelingsbestyrelsen på samme betingelser som ordinær afdelingsgeneral-forsamling.

 

 

§ 7. Kontingent

7.1 Afdelingsbestyrelsen/afdelingsgeneralforsamlingen fastsætter retningslinjer for kontingentbetalingen, dog jfr. § 5.2 i hovedforeningens vedtægter.  (Medlemmerne betaler kontingent til afdelingerne. Kontingentet skal senest være betalt inden regnskabsårets afslutning).

 

§ 8. Opløsning

8.1 Afgørelse om opløsning af afdelingen træffes i henhold til hovedforeningens

§19. (Hovedbestyrelsen kan oprette og nedlægge afdelinger efter fornøden høring blandt medlemmerne.)

8.2 Ved høring om opløsning af afdelingen kræves 2/3 flertal på to på hinanden følgende afdelingsgeneralforsamlinger afholdt med 2 ugers mellemrum.

8.3 Afdelingens formue og rekvisitter tilfalder EIF’s hovedafdeling til almennyttigt formål ved eventuel opløsning af afdelingen.

 

 

 

 

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den xx.xx.2018