Husorden for Ejby Medborgerhus

En afdeling under Ejby Idrætsforening

 

GOD PRAKSIS:

Vi har alle et ansvar for, at Medborgerhuset til enhver tid er præsentabelt, rent, ryddeligt og funktionsdygtigt.

Inventar, der er taget frem, stilles tilbage på sin plads, ellers kan andre ikke finde det.

Forlad altid medborgerhuset i en stand, som mindst svarer til den stand, I gerne selv vil modtage det i. Går noget i stykker stilles dette frem, og bestyrelsen gives besked herom.

 

Husorden for Ejby Medborgerhus 2018

 

Åbning og lukning af Medborgerhuset. (Regler for den låneansvarlige).

 

Ejby Medborgerhus har faste åbningstider i forbindelse med Bibliotekspunkt Ejby:

Mandage       kl. 10 – 13

Tirsdage        kl. 15 – 18

Onsdage        kl. 10 – 13

Torsdage       kl. 15 – 18

Fredage         kl. 15 – 18

Lørdag          kl. 10 – 12 (1. lørdag i hver måned)

 

·                   Adgangen til et aflåst medborgerhus foretages af den ansvarlige person via døren i den vestlige gavl. Åbning sker v.h.a. brik. Følg vejledningen nedenfor.

·                   Derefter kan døren til forgangen og ”Hoveddøren” låses op indefra.

·                   Når den låneansvarlige for aktiviteten forlader huset skal alle døre og vinduer være lukket og låst.

·                   Forlader den låneansvarlige medborgerhuset før alle har forladt bygningen, skal denne sikre sig, at der er en anden låneansvarlig til stede, som overtager forpligtelserne.

·                   Den låneansvarlige person skal forlade huset ad døren i gavlen. Døren låses automatisk efter 5 sekunder, men alarmen skal altid kobles til, når huset er tomt (følg vejledningen).

·                   Ved uagtsomhed eller forkert betjening af alarmsystemet, kan den låneansvarlige blive gjort ansvarlig for følgeomkostninger. Går alarmen i gang, skal kontrolcentralen altid kontaktes og tilsynsbesøg aflyses. Kontakt eventuelt også en person i bestyrelsen.

 

Lokalebestilling/bookning

Bestilling af lokaler sker hos den af bestyrelsen udpegede person (p.t. kasserer Claus Ulrik Hansen). Bestilleren kaldes herefter ”Låneansvarlig”. Der laves en låneaftale via mail, som bl.a. indeholder oplysninger om:

 •   Dato og klokkeslæt for udlånet til aktiviteten.
 •   Hvilke lokaler, der bestilles og rådes over (Se skitse over medborgerhusets lokaler).
 •   Hensyntagen til andre, da der kan være andre samtidige aktiviteter i huset.
 •   Overholdelse af Husordenen.
 •   Udlevering og aflevering af adgangsbrik.
 •   Gratis lejemål hhv. betaling for anvendelsen (iht. Køge Kommunes regler). Ejby 

  Medborgerhus underretter Køge Kommunes Kulturafdeling om alle bookninger.

Administrationen af bookning/reservationer foretages af Ejby Medborgerhus.

Henvendelser sker via www.ejby-medborgerhus.dk eller direkte til kassereren. Alle frivillige, folkeoplysende foreninger, og foreninger godkendt af Køge Kommune til at modtage tilskud, kan gratis booke lokaler. Andre ikke kommercielle foreninger, som er godkendt af Køge kommune kan låne kommunale lokaler mod at betale et gebyr til Ejendomscentret (Køge kommune). Se nærmere på Køge Kommunes hjemmeside

 

Almene regler for brug af Medborgerhuset

·                   Brugerne af Medborgerhuset skal ved arrangementets afslutning rydde op efter sig.

Se under punktet ”Oprydning og Rengøring”.

·                   Brug af åben ild i huset er ikke tilladt.

·                   Rygning i huset er ikke tilladt.

·                   Ejby Medborgerhus kan ikke bookes til fester og fest-bespisning. Madpakker og arbejds-frokost kan tillades. Det er tilladt at lave kaffe og te samt servere medbragt kage. 

 

Anvendelse af tekøkkenet

·                   Det er tilladt alle brugere at anvende tekøkkenet til fremstilling af kaffe og the.

·                   Overbelast ikke elforsyningen i køkkenet. Følg anvisningen med max. 2 enheder på hver fase.  

·                   Anvendt porcelæn og bestik skal vaskes op og stilles på plads inden huset forlades.

·                   Affaldsposer m.m. fjernes.

 

Generelt

·                   Den Låneansvarlige står for lokalernes rette benyttelse i låneperioden og for, at husordenen overholdes.

·                   Biblioteks-aktiviteterne:

    • Bibliotekspunkt Ejby,
    • ”BYTTE BOG”
    • Læse i bøger/tidsstifter i læsestuen
    • Børnehusene har adgang til ”børneafdelingen” alle hverdags-formiddage

er forhåndsbooket til disse aktiviteter for hele året på tidspunkterne:

 

Mandage       kl. 10 – 13

Tirsdage        kl. 15 – 18

Onsdage        kl. 10 – 13

Torsdage       kl. 15 – 18

Fredage         kl. 15 – 18

Lørdage        kl. 10 – 12 (1. lørdag i hver måned)

 

·                   Det er ikke tilladt at henkaste affald såsom papir, cigaretskodder m.v. på husets område (inde som ude)

 

Mangler og skader

Alle mangler og skader skrives i ”Meddelelsesbogen”, som findes ved skranken, eller giv meddelelse til formand og/eller kasserer.

NB: Husk at give kontaktoplysninger, så bestyrelsen evt. kan få yderligere information om anmærkningen.

 

Oprydning og rengøring

Efter hver anvendelse af huset skal der som minimum gøres følgende:

 

·       Der ryddes op i alle anvendte lokaler og arealer såvel inde som ude. Bl.a.:

o   Møbler og anvendt inventar stilles på plads

  • Borde aftørres
  • Gulvet rengøres efter anvisning, hvis nødvendigt (antistatisk ”kost”)
  • Anvendt service afvaskes og stilles på plads

·       Skraldespande tømmes og affaldet lægges i de dertil indrettede renovationsbeholdere, som er placeret uden for huset ved gavlen.

·       Ved manglende oprydning og/eller rengøring kan den låneansvarlige blive gjort ansvarlig for følgeomkostningerne.

 

Køgebibliotekernes PC

PC’en må kun anvendes i forbindelse med bogudlån.

 

Sikkerheds PC´en

PC´en, der står ved siden af Køgebibliotekernes PC må kun betjenes af bestyrelsen. Den må ikke afkobles, da den registrerer alarmer og bevægelserne ud/ind samt inde i selve lokalerne.   

 

Nøgle-/brikordning

·                   Nøgle til huset har kun formanden og Køge Kommunes bygningsansvarlige.

·                   Brik til Ejby Medborgerhus udleveres af bestyrelsen for Ejby Medborgerhus

·                   Brik til åbning/lukning og til-/frakobling af alarmen har kun de låneansvarlige. Bestyrelsen har navn og underskrift fra de låneansvarlig.

·                   Anden udlevering af nøgle/brik aftales ifm. bestilling/bookning af lokale. Se ovenfor under punktet ”Lokalebestilling/bookning”.

 

Vejledning i brug af brikken

Åbning af døren i gavlen:

Hold brikken op til briklæseren én gang, og alarmen slås fra (rødt lys

slukkes) og døren låses samtidig op (blåt lys blinker). Døren låses automatisk efter ca. 5 sekunder.

Når døren igen er låst, lyser det blå lys konstant.

Lukning af medborgerhuset: 

Før brikken op til briklæseren tre gange i roligt tempo. Briklæseren begynder at køre en lukkeproces

igennem. Dette kan høres, og lamperne blinker. Alarmen slås til (briklæserens røde lampe begynder

at lyse og det blå holder op med at blinke og lyser nu konstant). Nu er døren låst og alarmen er slået

til. Ryk ikke i døren, mens processen kører. Forlad ikke stedet, før du har sikret dig, at den røde

alarmlampe lyser.

Briklæserens beskeder til brugeren:

Rødt lys:                             Alarmen er slået til

Blåt lys (konstant):            Døren er låst

Blåt lys blinker:                 Døren er åben (HUSK: det er kun 5 sekunder)

 

Flugtveje

De angivne flugtveje (lysskilte over dørene) må ikke blokeres af møbler eller lignende i forbindelse med arrangementer, jf. brandmyndighederne.

Den låneansvarlige skal sikre at reglerne fra brandmyndighederne efterkommes.

 

Følg os på Facebook
Ejby If
Gemsevej 19 • 4623 Lille Skensved
Ejby Medborgerhus
Ejby Medborgerhus
Følg os på Facebook
Følg os på Facebook